Rejsebetingelser

REJSEBETINGELSER - REDERI AB GÖTA KANAL

Disse almindelige rejsebetingelser samt arrangørens særlige rejsebetingelser udgør en del af aftalen mellem den rejsende og Rederi AB Göta Kanal (”Arrangøren”). Særlige rejsebetingelser for Rederi AB Göta Kanal er angivet med kursiv. Hvis rejsebetingelserne er modstridende, gælder de almindelige rejsebetingelser, hvis de særlige rejsebetingelser ikke er mere fordelagtige for den rejsende.

1 AFTALEN
1.1 Arrangøren har ansvaret over for den rejsende med hensyn til, hvad denne er berettiget til at kræve i henhold til aftalen. Ansvaret gælder også for sådanne ydelser, som påhviler andre end arrangøren. Hvis forhandleren er en del af aftalen, har han ansvaret over for den rejsende på samme måde som arrangøren.

1.1.1 Den primære rejsende er den person, i hvis navn aftalen er indgået. Den primære rejsende angives først i rejsedokumenterne, eller fremgår tydeligt på anden måde. Den primære rejsende er betalingsansvarlig i henhold til aftalen. Alle ændringer og eventuel afbestilling skal foretages af den primære rejsende. Der kan gøres en undtagelse, hvis den primære rejsende bliver alvorligt syg og ikke kan gennemføre ændringen eller afbestillingen. Den primære rejsende har ansvaret for at forsyne arrangøren med korrekte bestillingsoplysninger om øvrige rejsende, der er omfattet af aftalen.

1.1.2 Hvis den rejsende er under 18 år og rejser uden værge, skal dette meddeles ved bestillingen. Certifikater, som viser godkendelse fra evt. værge, skal indsendes til arrangøren, inden rejsen betales.

1.2 Arrangøren skal holde den rejsende orienteret om alt, der måtte være af betydning for den rejsende i forbindelse med aftalen.

1.3 Flytilslutning eller specialarrangementer indgår kun i aftalen, hvis den/de er solgt eller markedsført sammen med hovedarrangementet til en samlet pris eller til særskilte priser, som er forbundet med hinanden.

1.4 Aftalen er bindende for parterne, når arrangøren skriftligt har bekræftet den rejsendes bestilling, og den rejsende inden for den aftalte tid har betalt den vedtagede tilmeldingsgebyr i henhold til arrangørens anvisninger.

1.4.1 Information på arrangørens hjemmeside og kataloger, der er blevet ændret inden bestillingen, er ikke bindende for arrangøren, hvis arrangøren tydeligt har informeret den rejsende om ændringerne.

1.5 Arrangøren skal uden ugrundet ophold bekræfte den rejsendes bestilling.

1.5.1 En gennemført bestilling bekræftes pr. e-mail med en ordrebekræftelse.

1.6 Der er ingen garanti for særlige anmodninger.

1.7 Den rejsende skal kontrollere rejsedokumenterne, så snart de modtages. Der skal så hurtigt som muligt gøres opmærksom på eventuelle fejl. Der kan opkræves et gebyr i tilfælde af rettelse af oplysninger.

1.8 En ombooking skal betragtes som en afbestilling af en tidligere indgået aftale.

2 BETALING AF PRISEN FOR REJSEN

2.1 Den rejsende skal betale rejsens pris senest på det tidspunkt, som fremgår af aftalen.

2.2 Arrangøren må ikke kræve slutbetaling af rejsens pris før 40 dage inden afrejse, medmindre andet er aftalt.

2.3 Hvis bestilling sker mindre end 40 dage inden afrejse, betales hele rejsens pris straks.

2.4 Arrangøren opkræver i forbindelse med bekræftelse af bestillingen en første delbetaling (tilmeldingsgebyr). Tilmeldingsgebyret udgør 20 % af rejsens pris.

2.5 Hvis den rejsende ikke betaler rejsens pris i henhold til aftalen, har arrangøren ret til at ophæve aftalen og beholde tilmeldingsgebyret som skadeserstatning, hvis det ikke er urimeligt.

3 DEN REJSENDES RET TIL AT AFBESTILLE

3.1 Den rejsende har ret til at afbestille i henhold til følgende:

3.1.1 Ved afbestilling tidligere end 40 dage inden afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af ekspeditionsgebyr på SEK 500 pr. person.

3.1.2 Ved afbestilling derefter, men tidligere end 20 dage før afrejse, skal den rejsende betale 50 % af rejsens pris plus et ekspeditionsgebyr på SEK 500 pr. person. Det resterende beløb refunderes.

3.1.3 Ved afbestilling senere end 20 dage før afrejse, eller hvis passagererne ikke møder op inden skibets afgang, skal der betales et afbestillingsgebyr på 100 % af det indbetalte beløb. Intet indbetalt beløb refunderes.

3.2 Rejsende, som har tegnet arrangørens afbestillingsforsikring, har ret til at afbestille rejsen i henhold til punkt 3.1 uden andre omkostninger end dem, der er angivet i dette punkt 3.2. En afbestillingsforsikring koster SEK 300 pr. person. Den skal bestilles samtidig med rejsen og gælder ved egen eller nær pårørendes/medrejsendes akutte sygdom, ulykke eller dødsfald. Billetten skal afbestilles inden afrejse, for at afbestillingsforsikringen gælder. Der skal også foreligge en lægeerklæring fra en læge tilknyttet sygeforsikringen. Med undtagelse af et ekspeditionsgebyr på SEK 500 pr. rejsende (som altid opkræves ved afbestilling) tilbagebetales det indbetalte beløb for rejsen. Omkostningerne for afbestillingsforsikring tilbagebetales ikke. Afbestillingsforsikring kan kun tegnes af privatpersoner.

4 DEN REJSENDES ÆNDRINGER AF REJSEN

4.1 Den rejsende har ret til at ændre aftalen, hvis arrangøren er indforstået hermed. Ændringer i aftalen kan medføre yderligere udgifter for den rejsende fra arrangøren eller andre.

5 DEN REJSENDES RET TIL AT OVERDRAGE AFTALEN

5.1 Den rejsende kan overdrage aftalen til en anden, som opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen. Den rejsende skal i rimelig tid før afrejsen underrette arrangøren eller forhandleren om overdragelsen.

5.2 Overdrageren og erhververen er solidarisk ansvarlige over for arrangøren eller forhandleren for alt, hvad der mangler at blive betalt for rejsen og for ekstra omkostninger, dog højst SEK 500. Beløbsbegrænsningen gælder ikke, hvis arrangøren kan påvise, at den faktiske omkostning for overdragelsen bliver et højere beløb, som i så fald skal dækkes.

6 ARRANGØRENS ÆNDRINGER FØR AFREJSEN

6.1 Arrangørens ret til at ændre aftalebetingelserne.

6.1.1 Arrangøren må kun ændre aftalebetingelserne til ulempe for den rejsende, hvis det fremgår tydeligt af aftalen.

6.1.2 Arrangøren forbeholder sit ret til at ændre aftalebetingelserne i henhold til nedenstående.

6.1.3 Hvis arrangøren har til hensigt at bryde aftalen eller ændre aftalebetingelserne, skal arrangøren underrette den rejsende snarest og orientere om dennes ret til at ophæve aftalen i henhold til punkt 6.4.

6.1.4 Eventuelle ændringer meddeles pr. telefon, e-mail, brev eller SMS. Det er derfor meget vigtigt, at de oplysninger, som gives, er korrekte og opdaterede, hvis det er aktuelt inden tidspunktet for afrejsen.

6.1.5 Arrangøren forbeholder sig også ret til efter aftaleindgåelse at foretage ændringer af aftalebetingelserne inden den faktiske rejse. Ved sådanne ændringer gælder bestemmelserne i loven om pakkerejser. Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre rejserute, tidsplan, udflugter, mad, havne m.m., inden rejsen gennemføres.

6.2 Ændring af prisen

6.2.1 Hvis der forekommer prisstigninger for arrangøren, efter at aftalen er blevet bindende for parterne, må arrangøren hæve prisen for rejsen med et beløb, der svarer til prisstigningerne, hvis de skyldes:
a) ændringer i transportomkostninger
b) ændringer i skatter, told eller afgifter for ydelser, der indgår i rejsen, eller
c) ændringer i vekselkurser, som påvirker arrangørens udgifter for rejsen.

6.2.2 Prisen må hæves med et beløb, som svarer til den rejsendes andel af den prisstigning, som arrangøren pålægges for at gennemføre aftalen, forudsat at denne prisstigning er af en sådan art, som angivet i (a) – (c) ovenfor i dette punkt. Hvis for eksempel en afgift i henhold til punkt (a) stiger med SEK 100 for hver rejsende, må prisen for rejsen hæves med samme beløb. Rejsearrangøren er forpligtet til på den rejsendes anmodning at redegøre for, hvordan prisforhøjelsen er beregnet. Ret til prisforhøjelse i henhold til (a) - (c) i dette punkt gælder kun, hvis prisstigningen sammenlagt overstiger SEK 100.

6.2.3 Arrangøren skal snarest muligt underrette den rejsende om prisændringerne. Prisen må ikke hæves de sidste 20 dage inden den aftalte afrejsedag.

6.3 Ændringer af tidsplanen

6.3.1 Afrejsetidspunkterne ligger fast. Ankomsttiderne er foreløbige, da vejr- og andre trafikale forhold kan medføre forsinkelser. Sørg derfor for, at der er rigelig tid til den videre rejse hjem på ankomstdagen. Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle merudgifter i forbindelse med forsinkelser, der ligger uden for arrangørens kontrol.

6.4 Den rejsendes ret til at ophæve aftalen

6.4.1 Den rejsende kan ophæve aftalen, hvis arrangøren meddeler, at han ikke kan opfylde, hvad han har lovet, og aftalebruddet er af væsentlig betydning for den rejsende.

6.4.2 Den rejsende skal inden for rimelig tid meddele arrangøren eller forhandleren, om han ønsker af ophæve aftalen i henhold til ovenstående punkt. Hvis den rejsende ikke gør det, mister han retten til at ophæve aftalen.

6.5 Den rejsendes ret til en erstatningsrejse

6.5.1 Hvis den rejsende ophæver aftalen i henhold til punkt 6.4, har han ret til en anden pakkerejse af lignende eller højere kvalitet, hvis arrangøren kan tilbyde dette. Hvis den rejsende godtager en ringere erstatningsrejse, har han ret til kompensation for prisforskellen.

6.5.2 Hvis den rejsendes frasiger sig sin ret til en erstatningsrejse, eller en sådan rejse ikke kan tilbydes, skal den rejsende snarest og senest inden 14 dage fra frasigelsen have tilbagebetalt, hvad han har betalt i henhold til aftalen.

6.5.3 Bestemmelserne i punkt 6.5.1 og 6.5.2 gælder også, hvis arrangøren aflyser rejsen, uden at den rejsende er skyld i det.

6.6 Rejsendes ret til skadeserstatning, arrangørens aflysning af rejsen

6.6.1 I de tilfælde, der henvises til i punkt 6.5, har den rejsende ret til skadeserstatning fra arrangøren, hvis det er rimeligt.

6.6.2 Retten til skadeserstatning, fordi arrangøren har aflyst rejsen, gælder ikke, hvis arrangøren kan påvise:
a) at der er færre personer end det i aftalen angivne minimum antal tilmeldinger til rejsen, og de rejsende inden for en i aftalen angivet tid skriftligt informeres om, at rejsen aflyses, eller
b) at rejsen ikke kunne gennemføres på grund af forhold uden for arrangørens kontrol, som denne ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset, da aftalen blev indgået, og hvis følger denne heller ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet.

6.6.3 Hvis rejsen er aflyst på grund af en af arrangørens underleverandører, er arrangøren fritaget for erstatningskrav i henhold til punkt 6.6.1 og 6.6.2, også hvis denne underleverandør også måtte være fritaget i henhold til bestemmelsen. Det samme gælder, hvis grunden kan henføres til en anden i et tidligere led.

6.6.4 Arrangøren har ret til at aflyse rejsen, hvis ikke mindst 25 personer* har tilmeldt sig senest 30 dage inden afrejse.

6.7 Arrangørens og rejsendes ret til at ophæve aftalen ved uforudsete hændelser m.m.

6.7.1 Både arrangøren og den rejsende har ret til at ophæve aftalen, hvis der, efter at aftalen er blevet bindende for parterne, på eller i nærheden af rejsemålet eller på den planlagte rute indtræffer en katastrofe, krigshandling, generalstrejke eller anden uforudset hændelse, som påvirker rejsen eller forholdene på rejsedestinationen væsentligt på det tidspunkt, hvor rejsen skal gennemføres.

6.7.2 For at finde ud af, om hændelsen er af en så alvorlig karakter, som angivet ovenfor, skal sagkyndige svenske eller internationale myndigheder konsulteres.

6.7.3 Arrangørens ret til at ophæve aftalen i henhold til denne artikel 6.7, påvirker ikke arrangørens forpligtelse til at tilbagebetale allerede erlagt betaling i henhold til Pakkerejseloven (SFS 2018:1217) 3 kap. 9 §. Rejsegarantien er udstedt af Atradius (svensk CVR-nummer 516410-4274).

7 ARRANGØRENS ÆNDRINGER EFTER AFREJSEN

7.1 Manglende ydelser

7.1.1 Hvis en væsentlig del af de aftalte ydelser ikke kan stilles til rådighed efter afrejse, skal arrangøren sørge for egnede erstatningsarrangementer uden ekstra omkostninger for den rejsende.

7.1.2 Hvis erstatningsarrangementerne ikke etableres, eller hvis den rejsende afviser sådanne arrangementer af acceptable grunde, skal arrangøren, hvis det er rimeligt og uden ekstra omkostninger for den rejsende, sørge for transport tilbage til afrejsestedet eller til et andet sted, som den rejsende godkender.

7.1.3 Hvis en ændring i aftalen i henhold til underpunkt 1 eller 2 udgør en forringelse for den rejsende, er han, hvis det er rimeligt, berettiget til prisreduktion og skadeserstatning.

7.2 Andre fejl og mangler

7.2.1 Ved andre fejl i de aftalte ydelser end dem, der er nævnt i punkt 7.1, har den rejsende ret til prisreduktion og skadeserstatning, hvis han ikke selv er skyld i fejlen.

7.2.2 Den rejsende har ikke ret til skadeserstatning, hvis arrangøren påviser, at fejlen skyldes forhold uden for arrangørens kontrol, som denne ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset, da aftalen blev indgået, og hvis følger denne heller ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet.

7.2.3 Hvis fejlen skyldes en af arrangørens underleverandører, er arrangøren fritaget for skadeserstatningsansvar i henhold til disse rejsebetingelser, selv hvis underleverandøren også måtte være fritaget i henhold til bestemmelsen. Det samme gælder, hvis fejlen kan henføres til en anden i et tidligere led.

7.2.4 Ved fejl, som skyldes omstændigheder, som beskrevet i punkt 7.2.2 og 7.2.3, skal arrangøren omgående give den rejsende den fornødne hjælp.

7.3 Skadeserstatningens omfang

7.3.1 Skadeserstatning i henhold til disse betingelser omfatter erstatning for rent formuetab og erstatning for person- og tingskade. Det påhviler den rejsende så vidt muligt at begrænse skaden.

8 REKLAMATION OG GODTGØRELSE

8.1 Den rejsende må ikke påberåbe sig fejl i de aftalte ydelser, hvis han ikke i rimelig tid, efter at han har eller burde have konstateret fejlen, underretter arrangøren eller forhandleren om fejlen. Dette bør hvis muligt ske på rejsemålet.

8.1.1 Med rejsemålet (8.1) menes her om bord på fartøjet. Reklamation skal foretages skriftligt senest 1 måned efter rejsens afslutning.

8.2 Uanset punkt 8.1 må den rejsende påberåbe sig fejl, hvis arrangøren eller forhandleren har handlet groft uforsvarligt eller i strid med tro og love.

8.3 Hvis den rejsende på turen fremsætter klager, som ikke er uberettigede, skal arrangøren eller dennes lokale repræsentant omgående træffe foranstaltninger for at finde en rimelig løsning.

9 DEN REJSENDES ANSVAR PÅ REJSEN

9.1 Arrangørens anvisninger

9.1.1 Den rejsende skal følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som gives af rejselederen eller af en anden person, som arrangøren bruger. Den rejsende skal respektere de ordensregler, som gælder for rejsen og på rejsemålet, og opføre sig på en sådan måde, at medrejsende eller andre ikke forstyrres. Hvis den rejsende overtræder dette i væsentlig grad, kan arrangøren ophæve aftalen.

9.2 Den rejsendes ansvar for skade

9.2.1 Den rejsende har ansvaret for eventuel skadeserstatning for skade, som den rejsende ved sin uforsvarlighed volder arrangøren.

9.3 Den rejsende har ansvaret for at læse den information, som arrangøren stiller til rådighed.

9.4 Manglende deltagelse i arrangementer

9.4.1 Rejsende, som efter at rejsen er påbegyndt, ikke ønsker at deltage i et arrangement, skal meddele dette til arrangøren eller dennes repræsentant.

9.4.2 Ved manglende deltagelse i henhold til punkt 9.4 er der ingen tilbagebetaling for de dele af rejsen, som ikke benyttes.

10 TVISTER

10.1 Parterne bør forsøge at løse tvister, som gælder tolkningen eller brug af aftalen via forhandlinger. Hvis parterne ikke kan komme overens, kan tvisten forelægges for Forbrugerklagenævnet eller en almen domstol.

[vedtaget den 15. september 2017]

Download PDF